تبلیغات
اطلاعات عمومی جالب - ﻣﺲ ﭼﯿﺴﺖ ؟
 
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : حجت علی کرمی
نظرسنجی
لطفا میزان رضایت خود را از وبلاگ بگویید؟
لطفا میزان رضایت خود را از وبلاگ بگویید؟
لطفا میزان رضایت خود را از وبلاگ بگویید؟
جستجو

چاپ این صفحه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
اطلاعات عمومی جالب
 

ﻣﺲ ﭼﯿﺴﺖ ؟
اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ
ﻣﺲ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن آن Cu و ﻋﺪد اﺗﻤﯽ آن 29 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﻣﺲ ﻣﻌﻤﻮﻻ" ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮐﺎﻧﯿﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آزورﯾﺖ ، ﻣﺎﻻﮐﯿﺖ و ﺑﺮﻧﯿﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻟﻔﯿﺪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺎﻟﮑﻮﭘﯿﺮﯾﺖ (CuFeS٢ ) ،ﮐﻮوﻟﯿﻦ(CuS ) ،ﮐﺎﻟﮑﻮزﯾﻦ (Cu٢S ) ﯾﺎ اﮐﺴﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﭘﺮﯾﺖ (Cu٢O) از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺲ ﻓﻠﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎ" ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.( در ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺰات
ﺧﺎﻟﺺ ، ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﻘﺮه در ﺣﺮارت اﻃﺎق از ﻣﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ) ﭼﻮن ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﺴﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺳﺎل 8700 ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد، اﺣﺘﻤﺎﻻ" اﯾﻦ ﻓﻠﺰ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻠﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در
ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺟﻮد دارد ، ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻠﺰی ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.( ﻣﺜﻼ "ﻣﺲ ﺧﺎﻟﺺ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ)
اﯾﻦ ﻓﻠﺰ را ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان Chalkos ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻓﻠﺰ در ﻗﺒﺮس اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﺪ
روﻣﯿﺎن آﻧﺮا aes Cyprium ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ. ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺮم ﺳﺎده ﺗﺮ cuprum درآﻣﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻟﻐﺖ Copper ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ
ﻣﺲ ﻓﻠﺰی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف و ﭼﮑﺶ ﺧﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮار زﯾﺮ دارد :
·
ﺳﯿﻤﻬﺎی ﻣﺴﯽ
·
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﯽ
·
دﺳﺘﮕﯿﺮه ﻫﺎی درب و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺰل· ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی .ﻣﺜﻼ "ﻣﺠﺴﻤﻪ آزادی ﺷﺎﻣﻞ 179000 ﭘﻮﻧﺪ ﻣﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
·
آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ .
·
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ، ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ .
·
ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺨﺎر وات .
·
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ .
·
ﻻﻣﭙﻬﺎی ﺧﻼء ، ﻻﻣﭙﻬﺎی ﭘﺮﺗﻮی ﮐﺎﺗﺪی وﻣﮕﻨﺘﺮوﻧﻬﺎی اﺟﺎﻗﻬﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮو وﯾﻮ .
·
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮج ﺑﺮای ﺗﺸﻌﺸﻊ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ .
·
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺲ در IC ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .
·
ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﮑﻪ ﻫﺎ .
·
در وﺳﺎﯾﻞ آﺷﭙﺰی، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﺑﻪ .
·
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﻗﺎﺷﻖ ﭼﻨﮕﺎل (flatware ) ﻗﺎﺷﻘﻬﺎ،ﭼﻨﮕﺎﻟﻬﺎ و ﭼﺎﻗﻮﻫﺎ دارای ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﻣﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ(ﻧﻘﺮه
ﻧﯿﮑﻠﯽ .(
·
اﮔﺮ ﻧﻘﺮه اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﮓ در ﻇﺮوف ﻏﺬاﺧﻮری ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ"ﺑﺎﯾﺪ دارای درﺻﺪ ﮐﻤﯽ ﻣﺲ ﺑﺎﺷﺪ .
·
ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻟﻌﺎب ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ و در رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺷﯿﺸﻪ .
·
وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺎزﻫﺎی ﺑﺎدی .
·
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﯿﻮاﺳﺘﺎﺗﯿﮏ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ وﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻧﺎﮐﻠﻬﺎ و ﻣﺎﺳﻠﻬﺎ .
·
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻠﯿﻨﮓ ﮐﻪ در ﺷﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .
·
ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻢ و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آب ﮐﺎرﺑﺮد دارد .

 

 

نوع مطلب : مطالب جالب، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 28 خرداد 1392 :: نویسنده : حجت علی کرمی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 

ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار وبمستر

چاپ این صفحه